Ondernemingsrecht

Deze vakgroep verleent juridische bijstand inzake alle aspecten van het ondernemingsrecht.

Gwen Bevers leidt deze vakgroep.

De vakgroep Ondernemingsrecht bevat volgende specialisatiedomeinen:

 

Vennootschapsrecht & Fusies en Overnames

De leden van het team Vennootschapsrecht & Fusies en Overnames (Corporate and M&A) hebben een jarenlange en door de praktijk gevormde ervaring en traden reeds met succes op in een groot aantal gesofisticeerde transactie- en adviesdossiers.

Zij blinken uit in het actief ondersteunen en begeleiden van cliënten doorheen alle aspecten van de voorliggende deal of het relevante dossier. Ze bieden een toegevoegde waarde inzake onderhandelingen alsook het – waar mogelijk – vereenvoudigen van complexe dossiers.

Het M&A team staat cliënten bij in de verkoop of de overname (incl. buy-outs) van alle types van vennootschappen, gaande van de initiële gesprekken en onderhandelingen tot en met de realisatie en het afsluiten van de transactie (closing). Het M&A werk behelst het opstellen en uitnegotiëren van vertrouwelijkheidsovereenkomsten (NDA’s), intentieverklaringen (LOI’s), koop/verkoopovereenkomsten voor aandelen of activa (share purchase en asset purchase agreements), aandeelhoudersovereenkomsten, managementovereenkomsten en alle andere transactionele en juridische documenten. In samenwerking met de andere vakgroepen verricht en coördineert het team eveneens doorgedreven due diligence oefeningen (boekenonderzoek), met betrekking tot onder meer vennootschapsrechtelijke, handelsrechtelijke, litige, vastgoed, milieurechtelijke, vergunningsrechtelijke, stedenbouwkundige, arbeidsrechtelijke en verzekeringsaangelegenheden.

Cliënten waarderen eveneens de kwaliteitsvolle aanpak van het team in vennootschapsrechtelijke adviesdossiers, zoals onder meer met betrekking tot het opzetten van joint ventures of andere vennootschapsrechtelijke structuren.

Het team biedt cliënten een zeer efficiënte en praktische afhandeling van alle bestuurs- en aandeelhoudersvergaderingen (corporate housekeeping) en complexere vennootschapsrechtelijke herstructureringen (oprichtingen, fusies, splitsingen, ontbindingen en vereffeningen, uitgifte van warrants en obligaties, etc.).

Vennootschapsrechtelijke geschillenbeslechting

Voor alle dossiers inzake vennootschapsrechtelijke geschillen, heeft Schoups er bewust voor geopteerd om een team samen te stellen dat bestaat uit zowel vennootschapsrechtelijke advocaten (met expertise in onder meer transactionele mechanismes/contracten en de vennootschapsrechtelijke principes die van toepassing zijn op het relevante geschil) enerzijds en advocaten gespecialiseerd in geschillenbeslechting (die afhankelijk van de noden, hetzij als doorwinterde pleiters hetzij als oplossingsgerichte onderhandelaars optreden) anderzijds. Deze know-how combinatie wordt frequent en met succes toegepast in een snel toenemend aantal dossiers.

De behandelende dossiers betreffen onder meer geschillen met betrekking tot joint ventures, betwistingen tussen aandeelhouders (met een focus op uitsluitings- en uittredingsprocedures), bestuurdersaansprakelijkheid, overnamegeschillen (in het bijzonder geschillen die voortvloeien uit de aankoop of verkoop van de aandelen) en corporate governance betwistingen

Distributierecht en marktpraktijken

Schoups adviseert de onderneming die een (verkoops)structuur wil opzetten. Ons kantoor adviseert en begeleidt de onderneming hierbij en stelt de overeenkomsten op die vorm geven aan een dergelijke structuur (o.m. handelsagentuur, franchising, exclusieve of selectieve distributie). Daarnaast staan wij de ondernemer bij inzake betwistingen die gepaard gaan met de uitvoering of beëindiging van deze overeenkomsten, al dan niet voor de rechtbank.

Schoups staat cliënten bij in het opzetten en het uitbreiden van hun distributienetwerk. De leden van ons distributierecht team hebben in deze materie een ruime ervaring opgebouwd. Zij beschikken over een diepgaande expertise omtrent distributieovereenkomsten en de verschillende juridische kwesties die hiermee doorgaans verband houden (precontractuele informatie, vertrouwelijkheid, bescherming van knowhow en goodwill, mededingingsrecht, product recall, rechtskeuze en forumbedingen, e.d.).

Ons team adviseert voorts geregeld over promotie en reclamecampagnes, overeenkomsten met consumenten, onrechtmatige mededinging en aanverwante marktpraktijken, en begeleidt cliënten in procedures in dit verband, zoals een stakingsvordering. 

Handelsrechtelijk advies en geschillenbeslechting

Schoups heeft een uitgebreide expertise inzake alle handelsrechtelijke aspecten waarmee een onderneming geconfronteerd kan worden.

In het bijzonder verleent het handelsrecht team bijstand bij het opstellen, nazicht en onderhandelen van een brede waaier van handelscontracten (consultancy, verkoop, leasing, zekerheidsverstrekking, outsourcing, IT, licentie, e.d.) en het screenen van algemene voorwaarden (bv. inzake consumentenrecht en privacy). Wij adviseren ook over de implementatie van de Data Protection Regulation (“GDPR”). Daarnaast heeft Schoups een bijzondere expertise inzake productveiligheid en productaansprakelijkheid.

Voorts staat het cliënten bij in alle types van commerciële geschillen (gerechtelijke procedures, arbitrage, bemiddeling, beslag, kort geding, fungeren als tussenschakel tussen een Belgische cliënt en buitenlandse raadslieden in grensoverschrijdende geschillen, etc.), hierbij gesteund door de lang gevestigde traditie inzake geschillenbeslechting die ons kantoor kent. Inhoudelijk variëren deze geschillen van de invordering van facturen tot zeer complexe handelsbetwistingen met een grote financiële inzet.  

Insolventie

Vanuit een combinatie van de knowhow van onze advocaten gespecialiseerd in vennootschapsrecht enerzijds en handelsrecht anderzijds, begeleidt de vakgroep ondernemingsrecht zowel ondernemingen in moeilijkheden (handelsonderzoeken/depistage, reorganisatie onder de WCO, faillissement, ontbinding) als schuldeisers en schuldenaren in het kader van schuldherschikkingen. Een goede samenwerking met de vertrouwde boekhouder of accountant van de onderneming staat hierbij centraal.

Daarnaast adviseren wij ondernemingen over hoe preventief om te gaan met de mogelijke of dreigende  insolventie van hun contractspartij (bv. borgstellingen, zakelijke zekerheden, nettingbedingen, etc.). Voorkomen is immers beter dan genezen. In geval van wanbetaling bepalen wij in nauw overleg met onze cliënten de beste manier om tot succesvolle invordering over te gaan. Dit op maat naar de inzet, de kans op succes én de specifieke elementen van de zaak.

Tot slot staan wij ondernemingen bij ingeval van betwisting met de curator (bv. over voorrechten, hypotheken, pand op handelsfonds, borgtochten, schuldvergelijking, geldigheid van handelingen en betalingen verricht voor het faillissement, etc.), met concurrerende schuldeisers (bv. pandhouders, factoring- en leasingmaatschappijen) of inzake de burgerlijke en strafrechtelijke aansprakelijkheid van oprichters, bestuurders en vennoten.

Compliance en Trade

De experten bij Schoups hebben een jarenlange ervaring in compliance-gerelateerde materies zoals economische sancties, handels- en financiële embargo’s en anti-witwasregelgeving.  Ze helpen cliënten de relevante wet- en regelgeving te detecteren en een degelijk compliance beleid uit te stippelen en te implementeren.

Compliance is immers van essentieel belang voor elke onderneming, ongeacht de sector. Op nationaal en internationaal vlak zijn heel wat regels van toepassing en gelden beperkingen op onder meer in- en uitvoer van producten en diensten. Ook ingevolge de strijd tegen corruptie, witwassen en terrorisme gelden heel wat regels en wetten. Zo moet een onderneming bv. rekening houden met – vaak grensoverschrijdende – economische sancties en handelsembargo’s wil zij vervolging en strafrechtelijke of administratieve sancties in binnen- en buitenland vermijden. Overtredingen krijgen bovendien steevast aanzienlijke media-aandacht, wat tot moeilijk te herstellen reputatieschade leidt. Daarnaast houden ook kredietverstrekkers nauw toezicht op de naleving van wet- en regelgeving en kunnen zij weigeren in zee te gaan met ondernemingen die geen degelijk compliance-beleid kunnen voorleggen. 

Het team van advocaten bij Schoups staat cliënten bij om dergelijke risico’s preventief te detecteren en te vermijden.  Samen met de onderneming voeren onze experten een uitgebreide risicoanalyse uit, monitoren zij de relevante regelgeving en zorgen zij er aan de hand van interactieve opleidingen voor dat zowel senior-management als werknemers zich bewust zijn van mogelijke risico’s en acties. Onze experten adviseren daarnaast ook over concrete transacties en projecten en gaan samen met de cliënt na hoe eventuele risico’s kunnen worden ingedijkt.