Overheidsopdrachten en PPS

Het multidisciplinaire en gespecialiseerde team in deze vakgroep staat het cliënteel bij gedurende het volledige traject van overheidsopdrachten van werken, leveringen en diensten en PPS-overeenkomsten in verhouding tot alle andere actoren.

De vakgroep is in België een belangrijke speler op het vlak van overheidsopdrachten en PPS en heeft een bijzondere specialisatie in de opvolging van complexe publieke infrastructuurwerken.

Kris Lemmens, Maarten Somers en Jan De Leyn leiden deze vakgroep.

De vakgroep bevat de volgende specialisatiedomeinen:

 
 
 

Overheidsopdrachten

Schoups heeft een uitgebreide ervaring en kennis opgebouwd van het snel evoluerende overheidsopdrachtenrecht en dit zowel tijdens de gunningsfase als uitvoeringfase van de opdracht.

Schoups verleent regelmatig bijstand bij onder meer:

 • het opstellen van kandidaturen en offertes
 • het voeren van onderhandelingen met de overheid
 • het nazicht van de rechtmatigheid van de selectie- en toewijzings-beslissingen
 • het voeren van procedures met het oog op de schorsing en de vernietiging van de gunningsbeslissing
 • het voeren van procedures met het oog op het bekomen van schadeloosstelling wegens onrechtmatige gunning
 • de geschillen aangaande de uitvoering van de overheidsopdracht

Schoups adviseert inzake werken, leveringen en diensten.

PPS

Schoups beschikt over een multidisciplinair team om advies te verlenen in dossiers van publiek - private samenwerking (PPS) en dit zowel tijdens de gunningsfase als uitvoeringfase van de opdracht.

Schoups verleent regelmatig bijstand bij onder meer:

 • het opstellen van kandidaturen en offertes
 • het voeren van onderhandelingen met de overheid
 • het opstellen en nazicht van contractuele documenten (PPS-overeenkomsten, aandeelhoudersovereenkomsten SPV, oprichtingsakten SPV, statuten SPV, borgen en zekerheden, …)
 • het nazicht van de rechtmatigheid van de selectie- en toewijzingsbeslissingen
 • het voeren van procedures met het oog op de schorsing en de vernietiging van de gunningsbeslissing
 • het voeren van procedures met het oog op het bekomen van schadeloosstelling wegens onrechtmatige gunning
 • de geschillen in de uitvoering van de PPS-opdracht