Nieuwe EPB-eisen en nieuwe rekenmethode voor niet-residentiële gebouwen vanaf 1 januari 2017

Nieuwe EPB-eisen en nieuwe rekenmethode voor niet-residentiële gebouwen vanaf 1 januari 2017

Het Besluit van de Vlaamse Regering van 18 december 2015 houdende wijziging van het Energiebesluit van 19 november 2010 voert, voor alle niet-residentiële gebouwen, waarvoor in het kader van nieuwbouw of ingrijpende renovaties een stedenbouwkundige vergunnings- of meldingsplicht bestaat, vanaf 1 januari 2017 nieuwe EPB-eisen en een nieuwe berekeningsmethode in.

Voor vergunningsaanvragen en meldingen vóór 1 januari 2017 geldt de huidige regeling, waarbij enkel E-peileisen (energieprestatie-eisen) worden gesteld voor nieuwe en ingrijpend gerenoveerde kantoren en scholen en niet voor andere specifieke bestemmingen (‘ASB’).

Vanaf 1 januari 2017 vormen kantoren, scholen en de andere specifieke bestemmingen samen de ‘niet-residentiële gebouwen’ en vallen ze allemaal onder het begrip ‘EPN-gebouwen’ (EnergiePrestatie van Niet-residentiële gebouwen) of ‘EPN-eenheid’, met nieuwe EPB-vereisten.

De huidige berekening van het E-peil voor kantoren en scholen gebeurt momenteel volgens de EPU-methode (zie de huidige bijlage VI bij het Energiebesluit van 19 november 2010) en de E-peileis is voor alle kantoren en scholen dezelfde: maximaal E55 voor nieuwbouw en maximaal E90 voor ingrijpende renovaties.

De nieuwe berekening van het E-peil voor alle EPN-eenheden zal gebeuren volgens de EPN-methode (zie nieuwe bijlage VI), waarbij de E-peileisen zowel bij nieuwbouw als bij ingrijpende renovaties zullen afhangen van de functies die aanwezig zijn in het gebouw (gezondheidszorg, handelsfunctie, logeerfunctie, …). Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen EPN-eenheden van een publieke organisatie en ‘private’ EPN-eenheden. De eisen zijn strenger voor de eersten.

Indien de EPN-eenheid niet minimaal 10 kWh/jaar energie per m² bruikbare vloeroppervlakte uit hernieuwbare energiebronnen haalt, wordt het E-peil verder verstrengd met 10%.

Voor meer info over dit specifieke onderwerp, kan u Kato Verbouwe en Ewoud Willaert (de auteurs) raadplegen.

De Burburestraat, 6-8 bus 5 2000 Antwerpen   t. +32 3 260 98 60   f. +32 3 260 98 61   info@schoups.be   www.schoups.be