Ethische clausules in bestekken voor openbare aanbestedingen

Ethische clausules in bestekken voor openbare aanbestedingen

De lokale besturen in Vlaanderen zullen worden aangeschreven met de vraag om een ethische clausule op te nemen in hun bestekken voor openbare aanbestedingen. Ook in de raamcontracten die de commissie Bestuurszaken beschikbaar zal stellen aan lokale besturen, zal een dergelijke clausule worden opgenomen. Dat heeft Vlaams Minister Liesbeth Homans, bevoegd voor Binnenlands Bestuur en Bestuurszaken, gisteren meegedeeld in de plenaire vergadering.

De krant De Standaard maakte onlangs bekend dat op de Belgische markt kasseien beschikbaar zijn die in India door kinderen of in illegale groeves gekapt worden. Deze bleken ook bij de uitvoering van overheidsopdrachten te zijn gebruikt. In het Vlaams Parlement werd Minister Homans bevraagd naar de maatregelen die de regering wil nemen om dit in de toekomst te vermijden.

Naast overleg met de betrokken sector, engageerde de minister zich ook om binnen haar bevoegdheden maatregelen te nemen. Zij verklaarde onder meer het volgende:

“We hebben ook al vaak in de commissie Bestuurszaken besproken dat we bepaalde raamcontracten ter beschikking zullen stellen aan lokale besturen. Dat betekent dat lokale besturen voordeel kunnen halen uit contracten die wij openstellen. In elk van die contracten zal een ethische clausule worden opgenomen.

(…)

Ik heb mij voorgenomen – en ik zal dat ook doen, onverwijld- om alle lokale besturen aan te schrijven met de vraag om als ze bestekken uitschrijven, zo’n ethische clausule op te nemen.”

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest beschikt reeds over een ordonnantie betreffende de opname van milieu- en ethische clausules in de overheidsopdrachten (Ordonnantie van 8 mei 2014, BS 6 juni 2014). Artikel 8 van deze ordonnantie bepaalt dat aanbestedende overheden ethische clausules kunnen opnemen in de bijzondere bestekken van hun overheidsopdrachten.

Ook in de nieuwe Richtlijn 2014/24/EU van 26 februari 2014 betreffende het plaatsen van overheidsopdrachten en tot intrekking van Richtlijn 2004/18/EG (Pb.L. 28 maart 2014) wordt hieraan aandacht besteed. Artikel 18, 2 van de Richtlijn schrijft voor dat lidstaten passende maatregelen moeten nemen om te waarborgen dat de ondernemers bij de uitvoering van de overheidsopdrachten voldoen aan de toepasselijke verplichtingen op het gebied van milieu-, sociaal en arbeidsrecht uit hoofde van het Unierecht, nationale recht of collectieve arbeidsovereenkomsten of uit hoofde van de in bijlage X van de richtlijn vermelde bepalingen van internationaal milieu-, sociaal en arbeidsrecht. Hieronder valt ook regelgeving m.b.t. de minimumleeftijd voor arbeidskrachten en illegale tewerkstelling. Bij de omzetting van de Richtlijn naar Belgisch Recht, die uiterlijk dient te gebeuren voor 18 april 2016, zal hiermee dus rekening moeten gehouden worden.

Voor meer info over dit specifieke onderwerp, kan u Kris Lemmens (auteur en celhoofd) en Sofie Marnef (auteur) raadplegen.

De Burburestraat, 6-8 bus 5 2000 Antwerpen   t. +32 3 260 98 60   f. +32 3 260 98 61   info@schoups.be   www.schoups.be